Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec

Katedra inżynierii wodnej i geotechniki

O mnie

WYKSZTAŁCENIE


2001 Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Inżynierii Wodnej. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska. Temat pracy: "Ocena stopnia zamulenia małych zbiorników karpackich na tle natężenia transportu rumowiska unoszonego i wleczonego"
 
1994 Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Katedra Mechaniki Gruntów i Budownictwa Ziemnego. Stopień zawodowy magistra inżyniera w zakresie inżynierii środowiska. Temat pracy: "Ocena przydatności gruntu z odsłonięć naturalnych do budowy uszczelnień wysypisk komunalnych".
Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa za pracę magisterską wykonaną w 1994 roku z dziedziny nauka i technika.


STANOWISKO


Od stycznia 1995 roku - asystent naukowo-dydaktyczny
Od marca 2002 roku - adiunkt naukowo-dydaktyczny

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE


Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na problematyce związanej z procesami transportu rumowiska rzecznego, zagadnieniami transportu i sedymentacji rumowiska w zbiornikach wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem zamulania i prognozowania redukcji pojemności małych zbiorników wodnych oraz oddziaływania budowli piętrzących na tereny przyległe. Równocześnie zajmuje badaniami nad zdolnością przepustową koryt potoków i rzek.

DYDAKTYKA


Na dziennych studiach stacjonarnych prowadzi zarówno wykłady jak i ćwiczenia z przedmiotu wybrane działy budownictwa wodnego oraz ćwiczenia z przedmiotów budownictwo wodne i ochrona terenów przed podtopieniem.
Na zaocznych studiach zawodowych oraz magisterskich studiach uzupełniających prowadzi zarówno wykłady jak i ćwiczenia na z upusty zbiorników wodnych oraz ćwiczenia z przedmiotów budownictwo wodne i ochrona terenów przed podtopieniem.

STAŻE I KURSY

  • Course on CCHE 1D Models to the Study of Flow and Sediment Transport in Open Channels, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Mississippi, USA. ( held in Warsaw, 16-17 Sept. 2002)
  • 1996-2000: kurs języka niemieckiego w Studium Doskonalenia Językowego Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • 15.III.1998 - 15.VII.1998 zagraniczny staż naukowo-badawczy w VAW (Laboratorium Hydrotechnicznym) Politechniki Federalnej w Zurychu (Szwajcaria).

PROJEKTY BADAWCZE

  • Kierownik projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji grant nr 2 P06S 033 28, realizowanego w latach 2005-2007: "Określenie warunków transportu i sedymentacji rumowiska unoszonego w rzece i w małym zbiorniku wodnym", realizowanego w latach 2005-2007.
  • Główny wykonawca projektu finansowanego przez Komitet Badań Naukowych grant nr 6 P06S 016 21, realizowanego w latach 2001-2003: "Opracowanie formuły i weryfikacja istniejących na prognozowanie zamulenia małych zbiorników wodnych" (realizowany w latach 2001-2003).
  • Główny wykonawca projektu finansowanego przez Komitet Badań Naukowych grant nr 5 P06H 050 14, realizowanego w latach 1997-2000: "Ocena stopnia zamulenia małych zbiorników karpackich, oraz prognoza ich zamulenia na tle procesów erozyjnych w zlewni".

CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH

  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Naczelna Organizacja Techniczna - członek zwyczajny sekcji: Melioracje i Zaopatrzenie w Wodę, oddział w Krakowie od 01.VII.1995 r. (legitymacja nr 007397).
  • American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) - Join date: 10/24/2006, member No 1030037.

2007 - 2024 © Bogusław Michalec
Strony internetowe: impulsivo.pl